Política de privacitat

En compliment del capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, li informem que aquest lloc web és propietat de  Sandra Benzal Vert , en endavant també del Proveïdor, amb adreça al  carrer Esperanto 2, àtic 2ª, Sant Cugat del Vallès , telèfon. : 0034- 629480456, i correu electrònic:  sandra@aguideinbarcelona.com .

Sandra Benzal Vert , és responsable d’aquest lloc web i d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) sobre la protecció de dades de caràcter personal, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades esmentades, la Llei orgànica espanyola 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, a partir de l’11 de juliol, de la societat de la informació i electrònica. Commerce Services (LSSICE), ha implementat totes les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, establertes pel Reial decret espanyol 1720/2007, del 21 de desembre (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Als efectes de les disposicions de la LOPD,  Sandra Benzal Vert  li informa que la informació que ens proporcioneu voluntàriament s’incorporarà als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar els tràmits comercials i administratius necessaris amb els usuaris del lloc web. Les operacions previstes a realitzar són les següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informació sol·licitada per l’Usuari; realitzar la prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats de  Sandra Benzal Vert  descrites en aquest avís legal i enviar el butlletí del lloc web.

El signant garanteix la veracitat de les dades proporcionades i es compromet a la necessitat de comunicar els canvis que es puguin produir.

El Proveïdor, marcat amb un asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, informa a l’Usuari d’aquestes obligacions, indicant quines dades són necessàries. En indicar i introduir les dades, l’Usuari atorga un consentiment inequívoc a  Sandra Benzal Vert  per procedir al tractament d’aquestes dades proporcionades amb les finalitats anteriorment esmentades.

El no proporcionar les dades personals sol·licitades o l’acceptació d’aquesta política de protecció de dades significa que és impossible subscriure, registrar-se o rebre informació sobre els productes i serveis del Proveïdor.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Proveïdor està complint totes les disposicions de la normativa GDPR i LOPD per al tractament de dades personals en la seva responsabilitat, marcadament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 de la LOPD, pel qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada i adequada, rellevant i limitada a allò que sigui necessari en relació amb els propòsits per als quals es tracta.

El CONTROLADOR DE DADES garanteix que ha implementat polítiques organitzatives i tècniques adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquesta normativa, doncs, l’informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament contactant amb el  carrer Esperanto 2, àtic 2ª, Sant Cugat del Vallès , enviant un correu electrònic a  sandra@aguideinbarcelona.com ., Indicant com a Assumpte: “LOPD, ARCO Rights” i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol identificació legal similar, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment. També teniu dret a presentar una reclamació a l’autoritat de supervisió si creieu que els vostres drets podrien haver estat violats en relació amb la protecció de les vostres dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I TRANSFERÈNCIA DE DADES A TERCERS

La informació que proporcioneu serà tractada de forma confidencial. El Proveïdor ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, també es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equipaments, locals i centres compleixin els requisits i les condicions d’integritat i seguretat segons s’estableix en la normativa vigent.

Sandra Benzal Vert  no transferirà dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Tanmateix, en el cas de ser transferit a un tercer, l’Usuari sol·licitarà informació prèviament amb la sol·licitud del consentiment exprés per a aquesta tasca. L’entitat responsable de la base de dades, així com les que intervenen en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a les quals hagin estat notificades, -en tot cas sempre amb l’autorització corresponent atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional, l’adopció de nivells de protecció, així com les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals, evitant, en la mesura del possible, l’accés no autoritzat, modificacions il·legals, restacions i / o pèrdues de dades per tal de assegurar el nivell de seguretat corresponent dels fitxers de Proveïdors, d’acord amb la naturalesa i la sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions relatives a la protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automàtic de les mateixes per part de  Sandra Benzal Vert  de la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal.

A través d’aquesta Política de privadesa t’informem que les fotografies que es publiquen al lloc web són propietat de  Sandra Benzal Vert , incloses les de menors, de les quals, per obtenir-les, s’ha obtingut el consentiment previ de pares, tutors o legals. representants signant els formularis realitzats a aquest efecte pels centres en què formen part els menors d’edat. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars legals de l’exercici dels drets dels menors abans esmentats, i sempre presentant una sol·licitud formal prèvia per escrit, poden indicar la negativa a utilitzar la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà en una forma pixelada.

ACURACIÓ I VERITAT DE LES DADES

L’Usuari és l’únic responsable de l’exactitud i la veracitat de les dades enviades a  Sandra Benzal Vert , excloent el Proveïdor de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i es responsabilitzen, en qualsevol cas, de l’exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir les dades proporcionades correctament actualitzades. L’Usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE WEBLINKS

Sandra Benzal Vert es  reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al lloc web, i fins i tot pot limitar o denegar l’accés a la informació.

Sandra Benzal Vert  no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en els llocs web de tercers als quals es pugui accedir a través dels enllaços des de qualsevol edat web propietat del Proveïdor.

Les presències d’enllaços són exclusivament informatives i en cap cas impliquen cap suggeriment, invitació o reconeixement al respecte.

CANVIS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Sandra Benzal Vert es  reserva el dret a modificar la política actual per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència.

CORREU COMERCIAL

Sandra Benzal Vert es  reserva el dret a modificar la política actual per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència.

Segons la LSSICE,  Sandra Benzal Vert  no realitza pràctiques d’spam, per tant, no envia correus electrònics comercials que no han estat sol·licitats ni autoritzats prèviament per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre els nostres correus electrònics, independentment de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Secció de clàusules del contacte web

La comunicació enviada s’incorporarà a un fitxer del qual   és responsable Sandra Benzal Vert . Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per processar les vostres dades per satisfer la vostra sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (GDPR), la Llei orgànica espanyola 15/1999 (LOPD) i el Reial decret espanyol 1720/2007 (sobre el desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades personals. Les vostres dades no seran comunicades (compartides amb) a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciteu cap cancel·lació.

En qualsevol moment podeu exercir el dret d’accés, rectificació, portabilitat i oposició o, si escau, la limitació i / o cancel·lació del tractament, proporcionant-ho per escrit, indicant les vostres dades personals al  carrer Esperanto 2, àtic 2ª, Sant Cugat. del Vallès  o via correu electrònic a  sandra@aguideinbarcelona.com .

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre  Sandra Benzal Vert  i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest Lloc Web, estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyoles a les quals es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de totes les disputes derivades o relacionades amb el seu ús els jutjats i tribunals de  Barcelona .